Logo

Όροι Επαγγελματικού Εισιτηρίου

Η εκμάθηση του αθλήματος της χιονοδρομίας είναι δραστηριότητα άμεσα συνδεόμενη με τις λειτουργικές ανάγκες του Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρας και πολύ σημαντική για την διαμόρφωση της χιονοδρομικής παιδείας των πελατών, την μείωση των ατυχημάτων και την γενικότερη ανάπτυξη του ΧΚΒ. Για τούς λόγους αυτούς το ΧΚΒ θεσπίζει επαγγελματικό εισιτήριο εκπαιδευτή χιονοδρομίας με το οποίο απευθύνεται σε ενδιαφερόμενες οργανωμένες σχολές και ανεξάρτητους δασκάλους χιονοδρομίας προκειμένου να συνεργαστεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του σε υπηρεσίες παράδοσης μαθημάτων χιονοδρομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανταποκριθούν με αίτηση τους στο ΧΚΒ μετά την σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί σε εμφανή σημείο σε χώρο του Υποκαταστήματος και στην επίσημη ιστοσελίδα του κέντρου  με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 

Α. ΣΧΟΛΕΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

 • Προϋποθέσεις Λειτουργίας:
 1. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δασκάλων (παρουσίας στο χιονοδρομικό κέντρο) για κάθε σχολή θα είναι τρεις (3) δάσκαλοι, για τις καθημερινές και οχτώ (8) για τα Σ/Κ, αργίες, ημέρες υψηλής περιόδου, με υποχρέωση δραστηριοποίησης της σχολής όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Οι δάσκαλοι οι οποίοι θα απασχολούνται θα γνωστοποιούνται εγκαίρως στη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος πριν την έναρξη λειτουργίας της Σχολής και επιπλέον η Διεύθυνση του Υποκαταστήματος θα ενημερώνεται ημερησίως για κάθε τροποποίηση στην παρουσία αυτών.

 1. Η κάθε σχολή χιονοδρομίας θα μπορεί να απασχολεί όσους δασκάλους επιθυμεί, και να προμηθευτεί τα απαραίτητα επαγγελματικά εισιτήρια χρήσης των εγκαταστάσεων ΧΚΒ ανάλογα με το εύρος των εργασιών της.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εισιτηρίων για να γίνει μια σχολή αποδεκτή και να εγκατασταθεί στο ΧΚΒ είναι η προμήθεια δεκατριών (13) ονομαστικών επαγγελματικών εισιτηρίων δασκάλων χιονοδρομίας πολυήμερα ανοικτών ημερομηνιών 80 μονάδων, αξίας 540€ το καθένα (σύνολο 7.020€ για κάθε σχολή). Επισημαίνουμε ότι το ποσό της κάθε κάρτας θα προκαταβάλλεται στο ταμείο του Κέντρου.

 1. Όλες οι σχολές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως σημείο αναφορά τους χώρους, όπως θα τους υποδειχθεί από την Διεύθυνση του ΧΚΒ. Εκεί ο πελάτης του ΧΚΒ θα μπορεί να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να επιλέξει σχολή σύμφωνα με τις επιθυμίες και ανάγκες του.

Στο χώρο της κάθε σχολής η πινακίδα της σχολής η οποία μπορεί να αναρτηθεί θα έχει διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 1mx2m. Επιπλέον θα μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι 2 σημαίες, 1 stand ταμείο-υποδοχής και το μέγιστο 5 καρέκλες. (Τα σημεία τοποθέτησης θα τύχουν της έγκρισης της Διεύθυνσης του Κέντρου).

Επιπλέον είναι υποχρεωτική η ανάρτηση του τιμοκαταλόγου σε εμφανή σημείο και η προηγούμενη ενημέρωση της Διεύθυνσης του Κέντρου.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να τροποποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της ΕΤΑΔ ΑΕ και για λόγους που αφορούν την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.

Η κατανομή των βοηθητικών χώρων θα γίνεται κατά την απόλυτη κρίση της Διεύθυνσης του Κέντρου.

Όποια ζημιά/ φθορά προκληθεί στους χώρους είτε από υπαιτιότητα της Σχολής είτε από υπαιτιότητα των πελατών της Σχολής θα αποκαθίσταται από αυτήν και θα αποδίδεται στην ΕΤΑΔ ΑΕ ο χώρος όπως παραδόθηκε.

Προκειμένου για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος η κάθε Σχολή θα καταβάλλει το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) στο γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης του Κέντρου.

 1. Για όσες σχολές απασχολήσουν πλέον των δεκατριών (13) ατόμων διδακτικό προσωπικό και προαγοράσουν τουλάχιστον 13 ονομαστικά εισιτήρια δασκάλων πολυήμερων ανοικτών ημερομηνιών 80 μονάδων, αξίας 540€ το καθένα, συνολικού ποσού 7.020€ (5Χ540€ για κάθε σχολή), θα παρασχεθούν επιπλέον τα κάτωθι προνόμια:
 • Δικαίωμα προμήθειας εισιτηρίου, για αριθμό δασκάλων της σχολής άνω των 13 ατόμων, στην κανονική τιμή εισιτηρίου ενηλίκου όλων των κατηγοριών, δηλ. χωρίς την προσαύξηση 50%.
 • Δυνατότητα χρήσης βοηθητικού χώρου. Η κατανομή των βοηθητικών χώρων θα γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης του ΧΚΒ κατά προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα της σχολής.
 1. Απαγορεύεται ρητά η πώληση και ενοικίαση χιονοδρομικού εξοπλισμού στους χώρους που δίνονται προς χρήση στις Σχολές.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η πραγματοποίηση ανάλογων ενεργειών δύναται η ΕΤΑΔ ΑΕ να παύσει αζημίως για την ΕΤΑΔ ΑΕ την όποια συνεργασία και να ζητήσει την απομάκρυνση της Σχολης και την άμεση επιστροφή των καρτών.

 1. Οι συνεργαζόμενες σχολές και οι δάσκαλοι αυτών θα προβάλλονται ως επίσημοι συνεργάτες στην ιστοσελίδα του ΧΚΒ, μέσω της οποίας θα ενημερώνονται οι πελάτες του ΧΚΒ να επιλέγουν συνεργάτες του ΧΚΒ και να αποφεύγουν για την σωστή εξυπηρέτηση και ασφάλεια τους δασκάλους μη βεβαιωμένων τυπικών προσόντων.
 • Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α.  Αίτηση της κάθε ενδιαφερόμενης σχολής.

β. Ισχύουσα άδεια λειτουργίας σχολής χιονοδρομίας από την αρμόδια υπηρεσία.

γ. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ιδιωτικής σχολής αθλημάτων / Α.Φ.Μ / θεωρημένη ταμειακή μηχανή και μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

δ. Ονομαστικό κατάλογο των δασκάλων της σχολής, που θα δραστηριοποιούνται στο ΧΚΒ για τη χιονοδρομική περίοδο 2014-2015, με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων τους. Ο εν λόγω κατάλογος θα  ανανεώνεται σε περίπτωση κάθε μεταβολής.

ε. Συμβάσεις ατομικής απασχόλησης των εκπαιδευτών – εργαζομένων και αντίγραφα των υποβληθέντων πινάκων αναγγελίας πρόσληψης στην αρμόδια υπηρεσία (θεωρημένα). Η αναγγελία πρόσληψης είναι απαραίτητο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί για την αγορά επαγγελματικού εισιτηρίου.

ζ. Αναλυτικό τιμοκατάλογο όλων των κατηγοριών μαθημάτων.

η. Υπεύθυνες Δηλώσεις:

 • Υπεύθυνη Δήλωση του επιτηδευματία που να καθορίζει τον Διευθυντή της σχολής (όπως αυτός αναγράφεται και στην άδεια λειτουργίας της) και τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του. Ο υπεύθυνος της σχολής ή ο αντικαταστάτης του θα είναι συνεχώς παρόντες κατά την λειτουργία του ΧΚΒ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση καθημερινής λειτουργίας για τους μήνες Δεκέμβριο έως και Απρίλιο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των Γενικών Όρων Χρήσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου όπως αυτοί αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ και ότι τους αποδέχονται πλήρως.

 

Β. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

 • Προϋποθέσεις:
 1. Οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι θα δραστηριοποιούνται στο ΧΚΒ αυστηρά ατομικά χωρίς δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε βοηθητικού προσωπικού.
 2. Θα γίνονται αποδεκτοί μόνο κατόπιν αιτήσεως τους με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, έτσι ώστε να μπορούν να προμηθευτούν το προβλεπόμενο εισιτήριο επαγγελματία δασκάλου (κανονικό ημερήσιο ή μηνιαίο).
 3. Όλοι οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι θα μπορούν να κάνουν χρήση κοινού χώρου, ως σημείο συνάντησης με πελάτες (meeting point) στο χώρο που θα τους υποδειχθεί και οριοθετηθεί από την Διεύθυνση του ΧΚΒ. Εκεί ο πελάτης του ΧΚΒ θα μπορεί να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να επιλέξει σύμφωνα με τις επιθυμίες και ανάγκες του.
 4. Οι συνεργαζόμενοι δάσκαλοι θα προβάλλονται ως επίσημοι συνεργάτες στην ιστοσελίδα του ΧΚΒ, μέσω της οποίας οι πελάτες-χιονοδρόμοι θα ενημερώνονται πώς να διασφαλίσουν την σωστή παροχή υπηρεσιών μαθημάτων χιονοδρομίας επιλέγοντας τους συνεργαζόμενους με το ΧΚΒ, αποφεύγοντας τους δασκάλους αμφιβόλων προσόντων και παράνομης δραστηριότητας. Εκεί θα συστήνεται στους πελάτες του ΧΚΒ να αποφεύγουν για δική τους ασφάλεια δασκάλους μη συνεργάτες άρα και μη ελεγμένους από το ΧΚΒ ως προς τα τυπικά τους προσόντα.
 • Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή χιονοδρομίας από την αρμόδια αρχή (Γ.Γ. Αθλητισμού).

β) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος υπηρεσιών παράδοσης μαθημάτων χιονοδρομίας/ Α.Φ.Μ και θεωρημένο μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

γ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δάσκαλος θα παρέχει υπεύθυνα τις υπηρεσίες του προς τους πελάτες – χιονοδρόμους και θα τηρεί τους Γενικούς όρους Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΒ, όπως αυτοί αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ και ότι τους αποδέχονται πλήρως.

 

Γ. Λοιποί όροι για σχολές και ανεξάρτητους εκπαιδευτές χιονοδρομίας

 1. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές που συνεργάζονται με το ΧΚΒ θα έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα παράδοσης μαθημάτων χιονοδρομίας σε πελάτες του ΧΚΒ στους εξωτερικούς χιονοσκεπείς χώρους διδασκαλίας που διαθέτει το ΧΚΒ. Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου θα διαπιστώνεται παράδοση μαθημάτων από μη συνεργαζόμενο με το ΧΚΒ δάσκαλο (εξαιρούνται σχολεία και αθλητικοί σύλλογοι ΕΟΧ), θα γίνονται οι σχετικές συστάσεις και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα παύει η ισχύς του εισιτηρίου του διδάσκοντα άνευ εταίρου.
 2. Κάθε συνεργαζόμενη σχολή ή ανεξάρτητος δάσκαλος θα επιτρέπεται να συναλλάσσεται με τους πελάτες καθώς και να αναγράφει-αναρτά την ονομασία -λογότυπο της/του μόνο στον προσδιορισμένο χώρο για σχολές και δασκάλους σκι και πουθενά αλλού.
 3. Διαφημιστικές πινακίδες η άλλες ενέργειες διαφημιστικής προβολής προϊόντων απαγορεύονται αυστηρά.
 4. Κάθε σχολή θα έχει την δική της ομοιόμορφη ενδυμασία, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά η επίσημη επωνυμία της. Όλοι οι δάσκαλοι ανεξαιρέτως, μεμονωμένοι και σχολών, υποχρεούνται να φέρουν κάρτα με τα ονομαστικά τους στοιχεία.
 5. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές χιονοδρομίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των ατόμων τα οποία εκπαιδεύουν και σε περίπτωση ατυχήματος εν ώρα διδασκαλίας υποχρεούνται να βοηθούν τους πιστέρ του ΧΚΒ, στην περίθαλψη και στη μεταφορά του τραυματία, έως το σημείο παραλαβής από το ασθενοφόρο.
 6. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές, όταν διενεργούν μαθήματα εκτός των οργανωμένων εγκαταστάσεων ΧΚΒ (off-piste ski, free ride, ski tour κλπ) υποχρεούνται να φέρουν και τον ανάλογο εξοπλισμό ασφαλείας – διάσωσης από αλπικούς κινδύνους.
 7. Όλοι οι δάσκαλοι θα έχουν δικαίωμα να παρακάμπτουν την σειρά αναμονής μόνο στους αναβατήρες αρχαρίων ( Baby lift) όπου οι μαθητές είναι αρχάριοι και μικρά παιδιά και η βοήθεια για την ασφαλή επιβίβασή – αποβίβαση εκ μέρους των εκπαιδευτών είναι υποχρεωτική.
 8. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι θα έχουν δικαίωμα χρήσης πίστας διεξαγωγής αγώνων ή προπόνησης με τους μαθητές τους (σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι, ατομικές προπονήσεις), κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Διεύθυνση ΧΚΒ.
 9. Όλοι οι επαγγελματίες εκπαιδευτές των σχολών ή μεμονωμένοι θα τηρούν τους Γενικούς Όρους Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΒ, όπως αυτοί αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

Σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς, η οποία θα ελέγχεται από την Δ/νση ΧΚΒ,  σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους θα διακόπτεται η συνεργασία του ΧΚΒ με την σχολή ή τον δάσκαλο, χωρίς επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου (θα παύει η ισχύς του εισιτηρίου).