Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

New operation update about Kremasis!

10 Φεβρουαρίου 2023

Kremasis lift will be in operation every Friday-Saturday-Sunday-Monday as provided that weather conditions allow it.