Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 8:00-15:00 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Νέα ενημέρωση! ( 09:15 )

1 Μαρτίου 2024

Το κέντρο μας τίθεται σε αναστολή λόγω παγοποίησης εξαιτίας της χθεσινής κακοκαιρίας.Το προσωπικό εργάζεται για την αποπαγοποίηση των αναβατήρων.

New update! ( 09:15 )

Our center is suspended due to icing due to yesterday’s bad weather. Staff are working to de-ice the lifts.

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -