Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 8:00-15:00 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Όροι Επαγγελματικού Εισιτηρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΤΑΔ ΑΕ

«ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΑΣ-ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ»(ΧΚΒ)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΧΚΒ

 

 

Η εκμάθηση του αθλήματος της χιονοδρομίας είναι δραστηριότητα άμεσα συνδεόμενη με τις λειτουργικές ανάγκες του Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρας και πολύ σημαντική για την διαμόρφωση της χιονοδρομικής παιδείας των πελατών, την μείωση των ατυχημάτων και την γενικότερη ανάπτυξη του ΧΚΒ. Για τούς λόγους αυτούς το ΧΚΒ θεσπίζει επαγγελματικό εισιτήριο εκπαιδευτή χιονοδρομίας με το οποίο απευθύνεται σε ενδιαφερόμενες οργανωμένες σχολές και ανεξάρτητους δασκάλους χιονοδρομίας προκειμένου να συνεργαστεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του σε υπηρεσίες παράδοσης μαθημάτων χιονοδρομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανταποκριθούν με αίτηση τους στο ΧΚΒ μετά την σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί σε εμφανή σημείο σε χώρο του Υποκαταστήματος και στην επίσημη ιστοσελίδα του κέντρου www.kaimaktsalan.gr με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 

Α. ΣΧΟΛΕΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

 • Προϋποθέσεις Λειτουργίας:
 1. Η κάθε σχολή χιονοδρομίας θα μπορεί να απασχολεί όσους δασκάλους επιθυμεί και να προμηθευτεί τα απαραίτητα επαγγελματικά εισιτήρια χρήσης των εγκαταστάσεων ΧΚΒ, από τη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος, ανάλογα με το εύρος των εργασιών της.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εισιτηρίων για να γίνει μια σχολή αποδεκτή και να εγκατασταθεί στο ΧΚΒ είναι η προμήθεια δεκατριών (13) ονομαστικών επαγγελματικών εισιτηρίων δασκάλων χιονοδρομίας πολυήμερα ανοικτών ημερομηνιών 80 μονάδων, αξίας 600€ το καθένα (σύνολο 7.800€ για κάθε σχολή).

Σε περίπτωση δραστηριοποίησης ΜΟΝΟ μίας (1) σχολής, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εισιτηρίων για να γίνει αποδεκτή και να εγκατασταθεί στο ΧΚΒ είναι η προμήθεια είκοσι (20) ονομαστικών επαγγελματικών εισιτηρίων δασκάλων χιονοδρομίας πολυήμερα ανοικτών ημερομηνιών 80 μονάδων, αξίας 600€ το καθένα (σύνολο 12.000€).

Το ανωτέρω ποσό θα προκαταβάλλεται προκειμένου για την έναρξη δραστηριοποίησης της σχολής στους χώρους του ΧΚΒ.

 1. Για όσες σχολές απασχολήσουν πλέον των δεκατριών (13) ατόμων διδακτικό προσωπικό ή πλέον των είκοσι (20), εάν πρόκειται ΜΟΝΟ για μία σχολή και προαγοράσουν τουλάχιστον 13 ή 20 ονομαστικά εισιτήρια δασκάλων πολυήμερων ανοικτών ημερομηνιών 80 μονάδων, αξίας 600€ το καθένα, συνολικού ποσού 7.800€ (13Χ600€) για κάθε σχολή) ή 12.000€ (20Χ600€) εάν πρόκειται ΜΟΝΟ για μία σχολή, θα παρασχεθούν επιπλέον τα κάτωθι προνόμια:
 • Δικαίωμα προμήθειας εισιτηρίου, για αριθμό δασκάλων της σχολής άνω των 13 ή 20 ατόμων, στην κανονική τιμή εισιτηρίου ενηλίκου όλων των πολυήμερων κατηγοριών (εκτός ημερήσιου), δηλ. χωρίς την προσαύξηση 50%.
 • Δυνατότητα χρήσης βοηθητικού χώρου. Η κατανομή των βοηθητικών χώρων θα γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης του ΧΚΒ κατά προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα της σχολής.
 1. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δασκάλων (παρουσίας στο χιονοδρομικό κέντρο) για κάθε σχολή θα είναι τρεις (3) δάσκαλοι, για τις καθημερινές και δέκα (10) για τα Σ/Κ, αργίες, ημέρες υψηλής περιόδου, με υποχρέωση δραστηριοποίησης της σχολής όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Οι δάσκαλοι οι οποίοι θα απασχολούνται θα γνωστοποιούνται εγκαίρως στη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος πριν την έναρξη λειτουργίας της Σχολής και επιπλέον η Διεύθυνση του Υποκαταστήματος θα ενημερώνεται ημερησίως για κάθε τροποποίηση στην παρουσία αυτών.

 1. Όλες οι σχολές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως σημείο αναφορά τους χώρους, όπως θα τους υποδειχθεί από την Διεύθυνση του ΧΚΒ. Εκεί ο πελάτης του ΧΚΒ θα μπορεί να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να επιλέξει σχολή σύμφωνα με τις επιθυμίες και ανάγκες του.

Στο χώρο της κάθε σχολής η πινακίδα της σχολής η οποία μπορεί να αναρτηθεί θα έχει διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 1mx2m. Επιπλέον θα μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι 2 σημαίες, 1 stand ταμείο-υποδοχής και το μέγιστο 5 καρέκλες. (Τα σημεία τοποθέτησης θα τύχουν της έγκρισης της Διεύθυνσης του Κέντρου).

Επιπλέον είναι υποχρεωτική η ανάρτηση του τιμοκαταλόγου σε εμφανή σημείο και η προηγούμενη ενημέρωση της Διεύθυνσης του Κέντρου.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να τροποποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της ΕΤΑΔ ΑΕ και για λόγους που αφορούν την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.

Η κατανομή των βοηθητικών χώρων θα γίνεται κατά την απόλυτη κρίση της Διεύθυνσης του Κέντρου.

Όποια ζημιά/ φθορά προκληθεί στους χώρους είτε από υπαιτιότητα της Σχολής είτε από υπαιτιότητα των πελατών της Σχολής θα αποκαθίσταται από αυτήν και θα αποδίδεται στην ΕΤΑΔ ΑΕ ο χώρος όπως παραδόθηκε.

Προκειμένου για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος η κάθε Σχολή θα καταβάλλει το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) στο γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης του Κέντρου.

 1. Απαγορεύεται ρητά η πώληση και ενοικίαση χιονοδρομικού εξοπλισμού στους χώρους που δίνονται προς χρήση στις Σχολές.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η πραγματοποίηση ανάλογων ενεργειών δύναται η ΕΤΑΔ ΑΕ να παύσει αζημίως (για την ΕΤΑΔ ΑΕ) την όποια συνεργασία και να ζητήσει την απομάκρυνση της Σχολής και την άμεση επιστροφή των καρτών.

 1. Κάθε σχολή θα έχει την δική της ομοιόμορφη ενδυμασία, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά η επίσημη επωνυμία της.
 2. Όλοι οι δάσκαλοι των σχολών ανεξαιρέτως, υποχρεούνται να φέρουν κάρτα με τα ονομαστικά τους στοιχεία και το διακριτικό τίτλο της σχολής τους στην στολή τους με τρόπο και σε σημείο που θα είναι ευδιάκριτο.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά (Σχολές Χιονοδρομίας):

α. Αίτηση

β. Άδεια λειτουργίας Γυμναστηρίου – σχολής χιονοδρομίας εν ισχύ από την αρμόδια υπηρεσία

γ. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ιδιωτικής σχολής αθλημάτων και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επαγγελματικό επιμελητήριο ή ότι ανάλογα ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία / Α.Φ.Μ / θεωρημένη ταμειακή μηχανή και μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ή ότι ορίζεται από την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

δ. Ονομαστικό κατάλογο των δασκάλων της σχολής, που θα δραστηριοποιούνται στο ΧΚΒ για τη χιονοδρομική περίοδο 2022-23, με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων ή διπλωμάτων τους. Ο εν λόγω κατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση κάθε μεταβολής. Επισημαίνεται ότι μαθήματα χιονοδρομίας δύνανται να παραδίδουν οι απόφοιτοι των σχολών προπονητών χιονοδρομίας  της Γ.Γ.Α. με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  χορηγούμενη από την Γ.Γ. Αθλητισμού, οι πτυχιούχοι των ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα χιονοδρομίας και  οι πτυχιούχοι των ΤΕΦΑΑ με μάθημα επιλογής χιονοδρομίας.

ε. Συμβάσεις ατομικής απασχόλησης των εκπαιδευτών – εργαζομένων και αντίγραφα των υποβληθέντων πινάκων αναγγελίας πρόσληψης στην ΕΡΓΑΝΗ. Η αναγγελία πρόσληψης είναι στοιχείο απαραίτητο για την αγορά επαγγελματικού εισιτηρίου. Κατά την διάρκεια της χιονοδρομικής περιόδου, η σχολή οφείλει να υποβάλει στην Δ/νση του κέντρου μηνιαίες καταστάσεις απασχόλησης εκπαιδευτών-δασκάλων μέσω ΕΡΓΑΝΗ.

στ. Αναλυτικό τιμοκατάλογο όλων των κατηγοριών μαθημάτων.

ζ. Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΤΑΔ ΑΕ ότι είναι οικονομικά ενήμεροι και έχουν τακτοποιήσει την όποια οικονομική εκκρεμότητα τους απέναντι στην ΕΤΑΔ ΑΕ

η. Υπεύθυνες Δηλώσεις:

 • Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η σχολή θα παρέχει υπεύθυνα τις υπηρεσίες του προς τους πελάτες – χιονοδρόµους και θα τηρεί τους Γενικούς όρους Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΒ, όπως αυτοί αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
 • Υπεύθυνη ∆ήλωση του επιτηδευµατία που να καθορίζει τον ∆ιευθυντή της σχολής (όπως αυτός αναγράφεται και στην άδεια λειτουργίας της) και τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του. Ο υπεύθυνος της σχολής ή ο αντικαταστάτης του θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, με ειδικότητα χιονοδρομίας και να είναι συνεχώς παρόν κατά την λειτουργία του ΧΚΒ και της σχολής.
 • Υπεύθυνη ∆ήλωση καθημερινής λειτουργίας µε ελάχιστο αριθμό δασκάλων 3 τις καθημερινές και 10 τις αργίες για τους µήνες ∆εκέµβριο έως και Απρίλιο, δηλαδή για το σύνολο της διάρκειας της χιονοδρομικής περιόδου.

 

Β. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

Προϋποθέσεις Δραστηριοποίησης:

 1. 1. Οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι θα δραστηριοποιούνται στο ΧΚΒ αυστηρά ατομικά, χωρίς δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε βοηθητικού προσωπικού.
 2. Θα γίνονται αποδεκτοί µόνο κατόπιν αιτήσεως τους µε τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα, έτσι ώστε να μπορούν να προμηθευτούν από τη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος κατά τα παραπάνω προβλεπόμενα και για τις Σχολές, το προβλεπόµενο εισιτήριο επαγγελµατία δασκάλου (κατηγορίας πολυήμερου).
 3. Όλοι οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι θα µπορούν να κάνουν χρήση κοινού χώρου, ως σηµείο συνάντησης με πελάτες (meeting point). Εκεί ο πελάτης του ΧΚΒ θα µπορεί να ενηµερωθεί για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και να επιλέξει σύµφωνα µε τις επιθυµίες και ανάγκες του. Ο χώρος θα υποδεικνύεται και θα οριοθετείται από την ιεύθυνση του ΧΚΒ.
 4. Όλοι οι εκπαιδευτές ανεξαιρέτως, υποχρεούνται να φέρουν κάρτα με τα ονομαστικά τους στοιχεία στην στολή τους με τρόπο και σε σημείο που θα είναι ευδιάκριτο.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά (Ανεξάρτητοι Δάσκαλοι – Εκπαιδευτές):

α. Αίτηση

β. Πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή χιονοδροµίας από την αρµόδια αρχή.

γ. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επαγγελματικό επιμελητήριο / Α.Φ.Μ / θεωρημένη ταμειακή μηχανή και μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ή ότι ορίζεται στην κείμενη φορολογική νομοθεσία.

δ. Δήλωση αναλυτικού τιμοκαταλόγου όλων των κατηγοριών µαθηµάτων.

ε. Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΤΑΔ ΑΕ ότι είναι οικονομικά ενήμεροι και έχουν τακτοποιήσει την όποια οικονομική εκκρεμότητα τους απέναντι στην ΕΤΑΔ ΑΕ.

ζ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο ανεξάρτητος δάσκαλος – εκπαιδευτής θα παρέχει υπεύθυνα τις υπηρεσίες του προς τους πελάτες – χιονοδρόμους και θα τηρεί τους Γενικούς Όρους Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΒ, όπως αυτοί αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

 

Γ. Γενικοί όροι για σχολές και ανεξάρτητους δασκάλους – εκπαιδευτές χιονοδρομίας

 

 1. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι – εκπαιδευτές που συνεργάζονται με το ΧΚΒ θα έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα παράδοσης μαθημάτων χιονοδρομίας σε πελάτες του ΧΚΒ στους εξωτερικούς χιονοσκεπείς χώρους διδασκαλίας που διαθέτει το ΧΚΒ., καθώς και σε όλα τα χιονοδρομικά πεδία του ΧΚΒ. Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου θα διαπιστώνεται παράδοση μαθημάτων από μη συνεργαζόμενο με το ΧΚΒ δάσκαλο (εξαιρούνται σχολεία και αθλητικοί σύλλογοι ΕΟΧ), θα γίνονται οι σχετικές συστάσεις και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα διακόπτεται η ισχύς του εισιτηρίου του διδάσκοντα, χωρίς επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου.
 2. Κάθε συνεργαζόμενη σχολή ή ανεξάρτητος δάσκαλος – εκπαιδευτής θα επιτρέπεται να συναλλάσσεται με τους πελάτες καθώς και να αναγράφει-αναρτά την ονομασία -λογότυπο της/ του μόνο στον προσδιορισμένο χώρο συναλλαγής για σχολές και δασκάλους σκι και πουθενά αλλού.
 3. Διαφημιστικές πινακίδες η άλλες ενέργειες διαφημιστικής προβολής θα επιτρέπονται μόνο κατόπιν έγγραφης αδείας του ΧΚΒ/ΕΤΑΔ και κατόπιν καταβολής του σχετικού οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
 4. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές χιονοδρομίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των ατόμων τα οποία εκπαιδεύουν και η ΕΤΑΔ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου και σε περίπτωση ατυχήματος εν ώρα διδασκαλίας υποχρεούνται να βοηθούν τους πιστέρ του ΧΚΒ, στην περίθαλψη και στη μεταφορά του τραυματία, έως το σημείο παραλαβής από το ασθενοφόρο.
 5. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές, όταν διενεργούν μαθήματα εκτός των οργανωμένων εγκαταστάσεων ΧΚΒ (offpiste ski, free ride, ski tour κλπ) υποχρεούνται να φέρουν και τον ανάλογο εξοπλισμό ασφαλείας – διάσωσης από αλπικούς κινδύνους. Η ΕΤΑΔ ΑΕ φέρει το δικαίωμα για την κατά την απόλυτη κρίση της διενέργειας ελέγχου του προαναφερόμενου εξοπλισμού.
 6. Όλοι οι δάσκαλοι θα έχουν δικαίωμα να παρακάμπτουν την σειρά αναμονής μόνο στους αναβατήρες αρχαρίων (Baby lift) όπου οι μαθητές είναι αρχάριοι και μικρά παιδιά και η βοήθεια για την ασφαλή επιβίβασή – αποβίβαση εκ μέρους των εκπαιδευτών είναι υποχρεωτική.
 7. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι – εκπαιδευτές θα έχουν δικαίωμα χρήσης πίστας διεξαγωγής αγώνων ή προπόνησης με τους μαθητές τους (σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι, ατομικές προπονήσεις), κατόπιν της έγκαιρης υποβολής αιτήματος και έγγραφης έγκρισης αυτού από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΤΑΔ ΑΕ.
 8. Σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς, η οποία θα ελέγχεται από την Δ/νση ΧΚΒ, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους θα διακόπτεται η συνεργασία του ΧΚΒ με την σχολή ή τον δάσκαλο, χωρίς επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου.
 9. Οι συνεργαζόμενες σχολές και οι δάσκαλοι αυτών καθώς και οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι – εκπαιδευτές θα προβάλλονται ως επίσημοι συνεργάτες στην ιστοσελίδα του ΧΚΒ, μέσω της οποίας θα ενημερώνονται οι πελάτες του ΧΚΒ ώστε για τη δυνατότητα επιλογής για την σωστή εξυπηρέτηση και ασφάλεια τους, και την εξάλειψη φαινομένων επιλογής δασκάλων μη βεβαιωμένων τυπικών προσόντων ή δασκάλων οι οποίοι δραστηριοποιούνται παράνομα. Επισημαίνουμε ότι η ΕΤΑΔ ΑΕ θα συστήνει στους επισκέπτες του Κέντρου, για τη δική τους ασφάλεια, την επιλογή των ελεγμένων για τα τυπικά προσόντα των δασκάλων των σχολών και των ανεξάρτητων δασκάλων χιονοδρομίας.
 10. Δεν επιτρέπεται να φέρουν στην ενδυμασία τους την ιδιότητα “ski instructor”, ή οποιαδήποτε άλλη ονομασία που θα δηλώνει την ιδιότητα εκπαιδευτή ski, όσοι δεν έχουν προμηθευτεί το επαγγελματικό εισιτήριο άσκησης δραστηριότητας από το ΧΚΒ (έτσι ώστε να έχουν προσκομίσει και να έχουν ελεγχθεί τα δικαιολογητικά τους). Ομοίως δεν επιτρέπεται, στους υπαλλήλους των σχολών ski που απασχολούνται για γραμματειακή υποστήριξη, πληροφορίες ή ταμείο, προς αποφυγή παραπλάνησης των επισκεπτών. Επιτρέπεται στους ανωτέρω, να φέρουν στην ενδυμασία τους το logo της σχολής ski.
 11. Όλοι οι επαγγελματίες εκπαιδευτές των σχολών ή μεμονωμένοι θα τηρούν τους Γενικούς Όρους Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΒ, όπως αυτοί αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

 

Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές χιονοδρομίας συμφωνούν, με τους όρους της  παρούσας και αποδέχονται ρητά, ότι θα ασκούν αποκλειστικά και μόνο το επάγγελμα του εκπαιδευτή χιονοδρομίας στις εγκαταστάσεις του ΧΚΒ, εξαιρουμένης οιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.

 

Επισημαίνεται ότι και για τις σχολές χιονοδρομίας και για τους ανεξάρτητους εκπαιδευτές, η υποβολή της σχετικής αίτησης στο Χιονοδρομικό Κέντρο, αποτελεί και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας και συνεργασίας τους με το Χιονοδρομικό Κέντρο.

 

Η μη αποδοχή των όρων & προϋποθέσεων άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σχολών και μεμονωμένων δασκάλων χιονοδρομίας αλλά και των γενικών όρων χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΒ σημαίνει μη δυνατότητα δραστηριοποίησης στους χώρους του ΧΚΒ

 

 1. O υπεύθυνος της σχολής σκι, δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται το ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων, καθώς και την υποχρέωση εφαρμογής και συμμόρφωσης εκ μέρους του και του προσωπικού του, όπως ισχύουν σήμερα ή όπως μελλοντικά ορισθούν από τις αρχές.

 

Έλαβα γνώση των όρων και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Υ π ο γ ρ α φ ή – Σ φ ρ α γ ί δ α

Ημερομηνία