Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 8:00-15:00 | Chalet: Κλειστό | Chalet 2075: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Όροι Χρήσης Εγκαταστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΤΑΔ ΑΕ

«ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΑΣ-ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ»(ΧΚΒ)

 

Γενικοί Όροι χρήσης εγκαταστάσεων του ΧΚΒ

 

 

Α. Γενικοί Όροι Χρήσης Εγκαταστάσεων

 1. Οι χιονοδρόμοι – επισκέπτες χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Χ.Κ.Β με επίγνωση των εκάστοτε καιρικών και γεωμορφολογικών συνθηκών και των κινδύνων που αυτές συνεπάγονται.
 2. Οι χιονοδρόμοι – επισκέπτες οφείλουν να γνωρίζουν πιθανούς κινδύνους που μπορεί να καιροφυλακτούν σε κάθε χιονοδρομικό κέντρο, οι οποίοι δύναται να συνοψισθούν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά σε:
  1. Ατυχήματα ή/και τραυματισμούς, λόγω ανωμαλιών του εδάφους ή/και του πάγου.
  2. Ατυχήματα ή/και τραυματισμούς, λόγω της ύπαρξης φυσικών εμποδίων όπως πχ δέντρων, πετρών κλπ.
  3. Ατυχήματα ή/και τραυματισμούς εξαιτίας της ύπαρξης τεχνικών, πλην όμως απαραίτητων για τη λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων, εμποδίων, όπως π.χ. πυλώνων, αναβατήρων, διαστρωτικών μηχανημάτων, υλικών σήμανσης κλπ.
  4. Ατυχήματα ή/και τραυματισμούς λόγω φυσικών καταστροφών, όπως χιονοστιβάδες, θεομηνίες, κατολισθήσεις κλπ ή λόγω ξαφνικής μεταβολής των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση, ισχυροί άνεμοι, ομίχλη, έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις), που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ικανότητα εξάσκησης χιονοδρομίας.
 3. Η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται πάντα με ΠΡΟΣΟΧΗ σύμφωνα με τις ενημερωτικές πινακίδες και τις υποδείξεις του προσωπικού λειτουργίας ή του κατασκευαστή. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς στις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου, ο υπαίτιος θα υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 4. Οι χιονοδρόμοι – επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων και τα σχετικά σήματα, να ακολουθούν το «δεκάλογο του χιονοδρόμου FIS» (βλ. Παρακάτω) και τους όρους χρήσης εγκαταστάσεων ΧΚΒ που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους υποδοχής του ΧΚΒ. Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης του πελάτη µε τις υποδείξεις των υπευθύνων για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΧΚΒ, θα ανακαλείται η ισχύς του εισιτηρίου του χωρίς επιστροφή του αντίτιμου και θα αποµακρύνεται από τις εγκαταστάσεις του ΧΚΒ και αναλόγως της καθ΄ έξη υποτροπής και της βαρύτητας του παραπτώματος, πιθανόν δια παντός.
 5. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι να διατηρούν τον αυτοέλεγχό τους και να επιδεικνύουν σεβασμό προς τους άλλους.
 6. Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της κακής χρήσης του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και τη μη συμμόρφωση χιονοδρόμου – επισκέπτη με όλους τους μνημονευόμενους στο παρόν όρους, ή και την παντελή άγνοια αυτών.
 7. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους χιονοδρόμους – επισκέπτες στη φύλαξη των εισιτηρίων, του εξοπλισμού και των προσωπικών τους αντικειμένων, καθώς οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζημία αυτών. Το ΧΚΒ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ για τυχόν απώλεια εισιτηρίων ή εξοπλισμού όσων χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του. Σε περίπτωση παραπόνων – επισημάνσεων, οι χιονοδρόμοι – επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στο INFO DESK και να συμπληρώνουν το ειδικό δελτίο.
 8. Όλοι όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του ΧΚΒ, τεκμαίρεται, ότι έχουν λάβει γνώση του συνόλου των σχετικών όρων και των οδηγιών, όπως αναφέρονται στο παρόν.
 9. Απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του ΧΚΒ.
 10. Απαγορεύεται η διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε..
 11. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια μαθημάτων χιονοδρομίας στους χώρους του ΧΚΒ, σε όσους δεν έχουν προμηθευτεί το ειδικώς προβλεπόμενο εισιτήριο και χωρίς να έχουν προσκομίσει στη Διεύθυνση του ΧΚΒ, το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για άσκηση διδασκαλίας. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτές σχολικών τάξεων και οι προπονητές αθλητικών συλλόγων της Ε.Ο.Χ., κατά το χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Συνέπεια παράβασης του ως άνω όρου, θα είναι η άμεση ακύρωση της ισχύς της κάρτας εισόδου χωρίς την ταυτόχρονη επιστροφή του αντιτίμου.

Η εξεύρεση δασκάλων χιονοδρομίας και ο προγραμματισμός των μαθημάτων, πραγματοποιείται αποκλειστικά στα ειδικώς γι’ αυτό προοριζόμενα σημεία του ΧΚΒ και μόνο από τα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και εφοδιασμένα με τα σχετικά διακριτικά γνωρίσματα πρόσωπα.

Ρητώς απαγορεύεται η άγρα πελατών με σκοπό την παράδοση μαθημάτων χιονοδρομίας και στις περιπτώσεις διαπίστωσης τέτοιων φαινομένων ύστερα από έγγραφη καταγγελία οι παραβάτες θα απομακρύνονται (ή θα αποβάλλονται δια παντός) από τους χώρους του ΧΚΒ.

Β. Περίοδοι λειτουργίας – Ωράριο

 1. Χειμερινή περίοδος λειτουργίας του ΧΚΒ θεωρείται το χρονικό διάστημα από Δεκέμβριο (με έναρξη λειτουργίας αυτή που καθορίζεται από τη Διοίκηση της ΕΤΑΔ ΑΕ) έως Απρίλιο (αναλόγως τη χιόνωση), κατά την οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες στους χιονοδρόμους και επισκέπτες.
 2. «Υψηλή περίοδος»  θεωρείται  το  εορταστικό χρονικό  διάστηµα, Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, όπως αυτό ορίζεται κάθε έτος από τη διοίκηση της ΕΤΑΔ ΑΕ,  τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι Αργίες. Οι τιμές που ισχύουν την περίοδο αυτή καθορίζονται στον τιμοκατάλογο του χιονοδρομικού κέντρου.
 3. «Χαµηλή περίοδος», θεωρείται όλο το χρονικό διάστημα της χιονοδρομικής περιόδου πλην της «υψηλής περιόδου». Οι τιμές που ισχύουν την περίοδο αυτή καθορίζονται στον τιμοκατάλογο του χιονοδρομικού κέντρου.
 4. Το κέντρο θα λειτουργεί επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.
 5. Το ωράριο λειτουργίας του ΧΚΒ είναι:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. (14.30 μ.μ. τελευταία άνοδος χιονοδρόμου).

ΑΡΓΙΕΣ/ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: από 09:00 έως 16:00 (15.30 μ.μ. τελευταία άνοδος χιονοδρόμου).

Επισημαίνουμε ότι το ωράριο λειτουργίας δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και το επίπεδο χιόνωσης.

 1. Η επιστροφή των καρτών RFID έναντι 5,00€ ευρώ στο ταμείο του ΧΚΒ γίνεται έως τις 15:30 (χαμηλή περίοδο) και έως τις 16:30 (υψηλή περίοδο).
 2. Μετά την 1η Μαρτίου το ωράριο δύναται να διαφοροποιείται, ανάλογα με την επικρατούσα θερμοκρασία.
 3. Το ΧΚΒ διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει την δυναμικότητα ή να θέτει εκτός λειτουργίας, όποιους αναβατήρες κρίνει σκόπιμο για λόγους ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας κατά την διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας χωρίς την ταυτόχρονη επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.
 4. Σε περιπτώσεις προγραµµματισμένης µειωµένης λειτουργίας του ΧΚΒ, λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων αστάθμητων παραγόντων, τυχόν ειδικές εκπτώσεις στα ηµερήσια εισιτήρια χιονοδρόµων θα καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΕΤΑΔ ΑΕ.
 5. Σε περίπτωση κακοκαιρίας κατά την ώρα έναρξης λειτουργίας του ΧΚΒ δίνονται τρείς αναστολές ανά ώρα. Εάν συνεχιστεί η κακοκαιρία διακόπτεται οριστικά η λειτουργία του ΧΚΒ.

Γ. Ενημέρωση – Επικοινωνία

 1. Οι χιονοδρόμοι και οι επισκέπτες οφείλουν να ενημερώνονται, με δική τους ευθύνη, για τον τιμοκατάλογο, τις εκάστοτε συνθήκες και τους όρους χρήσης εγκαταστάσεων ΧΚΒ, στο ειδικό σημείο παροχής πληροφοριών (info desk) καθώς και μέσω του δικτυακού τόπου. Στo info desk παρέχεται λεπτομερής και υπεύθυνη ενημέρωση και για οποιοδήποτε άλλο θέμα άπτεται της λειτουργίας του ΧΚΒ, καθώς και έντυπο πληροφοριακό υλικό.
 2. Ο τιμοκατάλογος και οι όροι χρήσης εγκαταστάσεων βρίσκονται επίσης αναρτημένοι σε εμφανές σημείο, στους χώρους υποδοχής του ΧΚΒ και στην ιστοσελίδα.
 3. Με το ΧΚΒ μπορείτε να επικοινωνείτε:
 • Στο τηλέφωνο: 23810 32000 & 694 3031 001
 • Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

 

Δ. Όροι χρήσης Αναβατήρων

 1. Οι χιονοδρόμοι οφείλουν να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας κατά την αναμονή επιβίβασης στους αναβατήρες, καθώς και να επιβιβάζονται στην πρώτη διαθέσιμη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν τη σειρά προτεραιότητας τους στην ουρά αναμονής επιβίβασης.
 2. Οι αναβατήρες πρέπει να λειτουργούν με την αρμόζουσα δυναμικότητα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χιονοδρόμων. Παρακαλούμε να γίνονται σεβαστές οι οδηγίες των υπευθύνων χειριστών.
 3. Απαγορεύεται η χρήση εναέριων αναβατήρων από ανήλικους κάτω των 10 ετών ή 1,25μ ύψους, εφόσον δεν συνοδεύονται από ενήλικες. Δεν επιτρέπεται η χρήση εναέριων αναβατήρων σε παιδιά κάτω των 6 ετών.
 4. Οι επιβαίνοντες σε εναέριο αναβατήρα οφείλουν αμέσως μετά την επιβίβαση να κατεβάζουν την ασφάλεια της καρέκλας και να την ανεβάζουν λίγο πριν την αποβίβαση. Οφείλουν δε να κάθονται στο μέσο της καρέκλας και να αποφεύγουν τις ταλαντώσεις κατά μήκος ή κατά πλάτος της διαδρομής.
 5. Απαγορεύεται η επιβίβαση στους εναέριους αναβατήρες (chairlifts) με χιονοπέδιλα ή χιονοσανίδα στο χέρι, παρά μόνο φορεμένη και ασφαλισμένη στο πόδι.
 6. Απαγορεύεται στους χιονοδρόμους η επιβίβαση στους εναέριους αναβατήρες, κρατώντας ή και έχοντας μαζί τους μπουκάλια, κουτιά, αναψυκτικά, ποτά ή και τρόφιμα (αποφυγή ατυχημάτων-προστασία του περιβάλλοντος).
 7. Οι επιβαίνοντες σε εναέριους αναβατήρες πρέπει να κρατούν τα σακίδια στο χέρι και όχι στην πλάτη με τρόπο που να μην παρεμποδίζεται το ασφαλές κάθισμα όλων των επιβαινόντων στο όχημα του αναβατήρα.
 8. Τα άτομα που φέρουν βηματοδότη, οφείλουν να ενημερώνουν τον ελεγκτή του αναβατήρα και, μετά από συνεννόηση μαζί του, να παρακάμπτουν τις ηλεκτρονικές πύλες εισόδου (READERS), για λόγους υγείας.
 9. Για την συντήρηση του αναβατήρα χρησιμοποιούνται λιπαντικά στερεάς μορφής. Οι χιονοδρόμοι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη και τις συνέπειες της επαφής με τα υλικά αυτά. Για οποιοδήποτε ενδεχόμενο αντίκτυπο ενδεχομένως στην υγεία (π.χ. αλλεργία) και στον χιονοδρομικό εξοπλισμό, το ΧΚΒ δεν φέρει καμία ευθύνη.
 10. Οι χιονοδρόμοι θα πρέπει να αποφεύγουν να φοράνε αντικείμενα που εξέχουν (κασκόλ–τσαντάκια– κοσμήματα κλπ) διότι μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα κατά την επιβίβαση στους αναβατήρες, και την αποβίβαση από αυτούς.
 11. Οι αρχάριοι χιονοδρόμοι οφείλουν να εξυπηρετούνται από τους αναβατήρες αρχαρίων baby lifts και να μη δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπόλοιπων αναβατήρων.
 12. Οι χιονοδρόμοι οφείλουν να χρησιμοποιούν τους αναβατήρες με την δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα και να λαμβάνουν υπόψη τις ενημερωτικές πινακίδες κάθε αναβατήρα, για την ασφάλεια τόσο τη δική τους, όσο και των άλλων χιονοδρόμων, καθώς επίσης και για την εύρυθμη λειτουργία των αναβατήρων. Σε περίπτωση που δε γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης αναβατήρα (επιβίβαση – αποβίβαση), πριν τη χρήση του χρειάζεται να λάβουν σχετικά μαθήματα προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχημάτων.
 13. Η λειτουργία των αναβατήρων δύναται να διακοπεί ή να τροποποιηθεί, σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Ε. Όροι χρήσης Πιστών Χιονοδρομίας

  1. Οι χιονοδρόμοι οφείλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες πίστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να συμβουλεύονται τις ενημερωτικές πινακίδες που είναι τοποθετημένες σε αυτές, να ενημερώνονται για την κατάσταση της πίστας, να εκτιμούν τις καιρικές συνθήκες και να προσαρμόζουν την ταχύτητα τους στις δυνατότητες τους. Σε περίπτωση αδυναμίας συνιστάται η λήψη ειδικών μαθημάτων χιονοδρομίας.
  2. Η χρήση χιονοδρομικών πεδίων εκτός των ασφαλισμένων οριοθετημένων πιστών και διαδρομών του ΧΚΒ γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χιονοδρόμων οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους και να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα ασφαλείας.
  3. Κάθε χιονοδρόμος είναι υπεύθυνος να δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που προηγούνται, να σταματά σε ασφαλές μέρος για αυτόν και τους λοιπούς, να παρατηρεί πινακίδες – προειδοποιήσεις και να μένει μακριά από τις κλειστές διαδρομές και τα επικίνδυνα σημεία. Οι απάτητες πίστες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εξαιρετικά έμπειρους χιονοδρόμους.
  4. Οι χιονοδρόμοι υποχρεούνται να έχουν στα πέδιλα «σκι στοπ», οι δε snowboarders να έχουν τοποθετήσει το ειδικό λουρί ασφαλείας. Οι χιονοδρόμοι πρέπει να κινούνται εντός των ορίων των πιστών. Μόνο αυτές ελέγχονται από το προσωπικό ασφαλείας. Η χρήση του κράνους είναι απαραίτητη.
  5. Οι χιονοδρόμοι οφείλουν να διατηρούν σε καλή κατάσταση τον εξοπλισμό τους και ειδικά τα πέδιλά τους, χρησιμοποιώντας προϊόντα κεριού για να προστατεύονται. Στο κατάστημα χιονοδρομικού εξοπλισμού παρέχουν σχετική ενημέρωση.
  6. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων, χιονοδρόμοι κι επισκέπτες υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο της ομάδας Πρώτων Βοηθειών. Οι Πρώτες Βοήθειες παρέχονται δωρεάν σε όλους τους χιονοδρόμους και τους επισκέπτες του ΧΚΒ. Σε περίπτωση που χιονοδρόμος παρατηρήσει οτιδήποτε ασυνήθιστο σχετικά με τη χρήση των αναβατήρων ή/και των πιστών, ενημερώνει και ζητά βοήθεια από τους αρμόδιους (αναβατήρων – πιστών).
  7. Τα διαστρωτικά μηχανήματα μπορούν να κινηθούν ακόμη και σε ώρες λειτουργίας του κέντρου και έχουν προτεραιότητα. Οι χιονοδρόμοι οφείλουν να κρατούν πάντα ασφαλείς αποστάσεις.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η απογείωση και η προσγείωση με χρήση αετού ή αλεξίπτωτου πλαγιάς εντός των οριοθετημένων πιστών.
 1. Απαγορεύεται η χρήση ιδιωτικών μηχανοκίνητων μέσων χιονιού (Snowmobile) στις πίστες εντός και εκτός ωρών λειτουργίας του ΧΚΒ. Κατά τις ώρες λειτουργίας του κέντρου, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων χιονιού, θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με την Δ/νση του κέντρου, προς ενημέρωση των ενεργειών που οφείλουν να ακολουθήσουν.
 2. Η χρήση έλκηθρων επιτρέπεται μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
 3. Δεν επιτρέπονται οι καταβάσεις βαθέως χιονιού μέσα στις δασώδεις πλαγιές του κέντρου, όπου υπάρχουν μικρά έλατα και ενδεχόμενος τραυματισμός των κορφών τους, μπορεί να σταματήσει την ανάπτυξη τους.
 4. Απαγορεύεται η χρήση των πιστών μετά τη λήξη της ημερήσιας λειτουργίας του ΧΚΒ. Με το πέρας της λειτουργίας δεν υφίστανται σωστικά μέσα και οι πίστες δίδονται για διάστρωση. Τελευταίος έλεγχος της κάθε χιονοδρομικής πίστας γίνεται 10 λεπτά μετά την επιβίβαση του τελευταίου πελάτη στον αναβατήρα που την εξυπηρετεί. Η ώρα λήξης λειτουργίας κάθε αναβατήρα (τελευταία επιβίβαση) είναι προκαθορισμένη. Ανακοινώνεται στα σημεία πληροφοριών καθώς και στην αφετηρία του αναβατήρα και οφείλει να τη γνωρίζει ο κάθε επισκέπτης του ΧΚΒ.
 5. Η πεζοπορία επισκεπτών ή ορειβατών εντός των πιστών του κέντρου επιτρέπεται μόνο μέσω των προκαθορισμένων διαδρομών που υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι.
 1. Η είσοδος και η χρήση των εγκαταστάσεων απαγορεύεται σε άτομα τα οποία ευρίσκονται καταφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων συναφών εξαρτησιογόνων ουσιών.
 2. Η είσοδος στις πίστες ΜΗ χιονοδρόμων δεν επιτρέπεται.

 

Ειδικοί Κανόνες – Οδηγίες για Snowboarders

 1. Το μπροστινό πόδι πρέπει να είναι στερεά δεμένο στη σανίδα με ένα λουρί.
 2. Στους συρόμενους και στους εναέριους αναβατήρες το πίσω πόδι πρέπει να είναι ελεύθερο (λυμένο από την δέστρα).
 3. Πριν από κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, ιδιαίτερα πριν από ανάποδες στροφές: Κοίταγμα πίσω, μια ματιά γύρω.
 4. Σταματάμε μόνο στην άκρη της πίστας. Δεν καθόμαστε και δεν ξαπλώνουμε στις πίστες.
 5. Η χιονοσανίδα τοποθετείται στο χιόνι με την πλευρά που βρίσκονται οι δέστρες προς τα κάτω.

Δεκάλογος Συμπεριφοράς Χιονοδρόμου (F.I.S.)

 1. Σεβασμός για τους άλλους: Συμπεριφερόμαστε με τέτοιο τρόπο, που να μη βάζουμε σε κίνδυνο ή βλάπτουμε τους άλλους.
 2. Έλεγχος ταχύτητας χιονοδρομίας: Ελέγχουμε πάντοτε την κίνησή μας. Προσαρμόζουμε τη ταχύτητα και τον τρόπο της κίνησης μας ανάλογα με την προσωπική μας ικανότητα και τις επικρατούσες συνθήκες στο έδαφος, το χιόνι και τον καιρό, καθώς και την πυκνότητα κυκλοφορίας.
 3. Επιλογή διαδρομής: Επιλέγουμε τη διαδρομή μας, με τρόπο που να μη βάζουμε σε κίνδυνο τους χιονοδρόμους που προπορεύονται.
 4. Προσπέραση: Προσπερνώντας άλλο χιονοδρόμο, διατηρούμε πάντοτε απόσταση ασφαλείας. ώστε ο προπορευόμενος να έχει χώρο για οποιαδήποτε αλλαγή κατεύθυνσης.
 5. Είσοδος, ξεκίνημα και κίνηση προς τα πάνω: Μπαίνοντας σε μαρκαρισμένο διάδρομο, ξεκινώντας μετά από στάση ή κινούμενοι προς τα πάνω στις πλαγιές, ελέγχουμε πάντα πάνω και κάτω στις πλαγιές, ώστε να μη βάζουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας ή τους άλλους.
 6. Σταματώντας στην πίστα: Αποφεύγουμε τις στάσεις στην πίστα σε στενά σημεία, ή όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Μετά από πτώση σε τέτοιο σημείο, βγαίνουμε από την πίστα όσον το δυνατόν πιο γρήγορα.
 7. Σκαρφαλώνοντας και κατεβαίνοντας με τα πόδια: Σκαρφαλώνοντας ή κατεβαίνοντας με τα πόδια, κινούμαστε πάντοτε στην άκρη της πίστας.
 8. Σεβασμός προς τις πινακίδες και τα σήματα: Σεβόμαστε όλες τις πινακίδες και σήματα / σημάδια. Πρόκειται για την ασφάλειά μας.
 9. Βοήθεια: Σε περίπτωση ατυχήματος, ως χιονοδρόμοι έχουμε καθήκον να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας.
 10. Αναγνώριση: Εάν καταστούμε μάρτυρες σε περίπτωση ατυχήματος, ανταλλάσσουμε στοιχεία επικοινωνίας (όνομα – τηλέφωνο – διεύθυνση).

 

ΣΤ. Δρόμοι – Χώροι στάθμευσης

Οι χιονοδρόμοι – επισκέπτες οφείλουν:

 1. Να οδηγούν με επίγνωση των δυνατοτήτων τους σε σχέση με το όχημά τους, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος.
 2. Να έχουν πάντα στο αυτοκίνητό τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν να τις χρησιμοποιούν.
 3. Να σταθμεύουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων του ΧΚΒ και να διευκολύνουν την κυκλοφορία των υπόλοιπων οδηγών. Το ΧΚΒ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα, απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζημία που προκληθεί σε οχήματα στους χώρους στάθμευσης και στο πέριξ αυτού οδικό δίκτυο.

 

Ζ. Περιβάλλον – Καθαριότητα

 1. Οι φίλοι χιονοδρόμοι – επισκέπτες πρέπει να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, καθώς και στην αφετηρία και το τέρμα κάθε αναβατήρα και να διατηρούν το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (βουνό) ΚΑΘΑΡΟ.
 2. Οι φίλοι χιονοδρόμοι – επισκέπτες θα πρέπει να κάνουν συνετή χρήση νερού, χαρτιού, συσκευασιών και να χρησιμοποιούν τους κάδους ανακύκλωσης.

Η. Ενοικίαση εξοπλισμού

Για ενοικίαση εξοπλισμού χιονοδρομίας επικοινωνήστε εγκαίρως με τα καταστήματα ενοικιάσεων. Το ΧΚΒ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν έλλειψη εξοπλισμού από τα καταστήματα ενοικιάσεων.

 

Θ. Εισιτήρια

 1. Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, καθώς και για τη βέλτιστη επιλογή κατηγορίας εισιτηρίου, οι επισκέπτες πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως και επαρκώς από τον δικτυακό τόπο, τους ενημερωτικούς πίνακες στους χώρους υποδοχής, ή το γραφείο πληροφοριών του ΧΚΒ.
 2. Όλα τα εισιτήρια χιονοδρομίας «φορτώνονται» στην επαναχρησιμοποιούμενη πλαστική κάρτα RFID. Επισημαίνεται, ότι μόνον οι γνήσιες RFID κάρτες που φέρουν σειριακή αρίθμηση από την κατασκευάστρια εταιρεία και διατίθενται από τα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά εισιτηρίων του ΧΚΒ και για τη διέλευση από τις πύλες εισόδου αναβατήρων.
 3. Κάθε πλαστική κάρτα RFID είναι ατομική, έχει ξεχωριστό σειριακό αριθμό και μπορεί να «φορτωθεί» με ένα μόνο ατομικό εισιτήριο, ανεξαρτήτως κατηγορίας (ημερήσιο ή σεζόν). H κάρτα δεν πρέπει να διπλώνεται και πρέπει να διατηρείται σε απόσταση από μαγνητικά πεδία και πηγές θερμότητας και να μην τοποθετείται μαζί με πιστωτικές κάρτες ή και κινητά τηλέφωνα. Το ΧΚΒ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ή μη ανάγνωσης της λόγω κακής χρήσης.
 4. Η κάθε πλαστική κάρτα πωλείται έναντι €5,00, με δυνατότητα επιστροφής και ταυτόχρονη επιστροφή χρημάτων ή πολλαπλής χρήσης (κατόπιν επαναφόρτισης).
 5. Η πλαστική κάρτα, εφόσον βρίσκεται σε καλή λειτουργικά κατάσταση, μπορεί να επιστραφεί έναντι €5,00, ανά πάσα στιγμή λειτουργίας του ΧΚΒ, πριν το τέλος της χιονοδρομικής περιόδου, ή ακόμη και την επόμενη χιονοδρομική περίοδο.
 6. Για την επιστροφή της κάρτας RFID έναντι €5,00 στα ταμεία του ΧΚΒ εκδίδεται απόδειξη με το ονοματεπώνυμο του χιονοδρόμου.
 7. Κατά τη διέλευση από τις πύλες ελέγχου, οι κάρτες RFID πρέπει να βρίσκονται στο ύψος του ώμου στην αριστερή πλευρά, στην εξωτερική επιφάνεια του ενδύματος ώστε να είναι εύκολη η αυτόματη ανίχνευση τους από τους READERS.
 8. Κάθε εισιτήριο αποτελεί δικαίωμα χρήσης των αναβατήρων του ΧΚΒ και υπόκειται στους επιπλέον όρους που διέπουν τη χρήση τους.
 9. Η χρήση των αναβατήρων χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου εισιτηρίου, το οποίο πρέπει να διατηρείται μέχρι την έξοδο του κατόχου από το χιονοδρομικό κέντρο, αποτελεί αδίκημα και επισύρει τις κατά νόμο κυρώσεις.
 10. Τα εισιτήρια θα πρέπει να επιδεικνύονται οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν από τους ελεγκτές.
 11. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται, ότι ο επισκέπτης – χιονοδρόμος δεν διαθέτει το απαιτούμενο εισιτήριο, τότε υποχρεώνεται στην επί τόπου καταβολή της αξίας του εισιτηρίου των 15€, πενταπλασιαζόμενου, το δε αρχικό εισιτήριο ακυρώνεται.
 12. Χρήση ετήσιου ή εκπτωτικού εισιτηρίου χιονοδρομίας από πρόσωπο άλλο αυτού υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί, συνεπάγεται αυτοδίκαιη κατάσχεση και καταστροφή της κάρτας (χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης – επιστροφής χρημάτων του νόμιμου κατόχου) και καταβολή ρήτρας από τον παραβάτη, ίσης με την αξία του εισιτηρίου, του οποίου έγινε η χρήση. Το εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται..
 13. Το εισιτήριο απλού επισκέπτη (χάρτινη κάρτα barcode) πωλείται στο αντίτιμό του, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή πολλαπλής χρήσης.
 14. Για την έκδοση του εισιτηρίου και τη χρήση των αναβατήρων δηλώνεται το ονοματεπώνυμο ώστε αυτό να αναγράφεται στην απόδειξη και να είναι δυνατή η επιστροφή του ή η επανέκδοση του σε περίπτωση απώλειας, όπως και η αναζήτηση του δικαιούχου σε περίπτωση που απαιτηθεί διάσωσή του.
 15. Δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενο το ονοματεπώνυμο, ώστε να είναι δυνατή η επανέκδοση εισιτηρίου και ακύρωση του προηγούμενου.
 16. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου ουδεμία έκπτωση παρέχεται, ή επιστροφή χρημάτων, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και λειτουργίας αναβατήρων.
 17. Τρόποι πληρωμής: στα ταμεία μετρητοίς (ευρώ) ή χρεωστική κάρτα.
 18. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων.
 19. Για την έκδοση ημερησίων εισιτηρίων (όλων των κατηγοριών, πλην ενηλίκων) απαιτείται η επίδειξη των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών απευθείας στα ταμεία, καθώς και η καταγραφή στην κάρτα RFID ονοματεπωνύμου, ιδιότητας – κατηγορίας εκπτωτικού, φωτογραφία δικαιούχου.
 20. Για την έκδοση εκπτωτικών εισιτηρίων είναι απαραίτητη η προσκόμιση των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών και η καταγραφή επί της κάρτας RFID του Επώνυμου, του Ονόματος, της Ιδιότητας-κατηγορίας εκπτωτικού και της φωτογραφίας του δικαιούχου.

           ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 • ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Φοιτητική ταυτότητα θεωρημένη για κάθε χιονοδρομική περίοδο.
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ISIA: Κάρτα Προπονητή θεωρημένη από πανελλήνια ένωση προπονητών χιονοδρομίας.
 • ΑΘΛΗΤΗΣ- ΕΝΕΡΓΟΣ: για αθλητές γεννημένους προ 1998 σύμφωνα με F.I.S. (www.fis-ski.com), και για αθλητές γεννημένους μετά από 1998 βεβαίωση από την Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας όπου είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι υπεύθυνοι προπονητές των αθλητικών συλλόγων για τους οποίους απαιτείται η προσκόμισης της σχετικής σύμβασης προπονητή χιονοδρομίας με τον σύλλογο. Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας δύνανται, ύστερα από συνεννόηση με την  Διεύθυνση ΧΚΒ να εκδίδουν εισιτήριο αθλητή.
 • ΤΕΩΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ: Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και τα νυν μέλη εθνικής ομάδας χιονοδρομίας και ορειβασίας-αναρρίχησης . Βεβαίωση από Ε.Ο.Χ.Α. ή Ε.Ο.Ο.Α.
 • ΑΤΟΜΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ): Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ (ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΕΤΩΝ): Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας
 • ΑΜΕΑ: Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα, απαραιτήτως με φωτογραφία-ταυτότητα.
 • ΜΑΘΗΤΗΣ 6 έως 18 ΕΤΩΝ: Μαθητική ή αστυνομική ταυτότητα.
 • ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ: Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 • ΤΡΙΤΟ (3ο) & ΠΛΕΟΝ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 

Εισιτήρια χιονοδρομίας του ΧΚΒ ημερήσιας διάρκειας, ελάχιστης χρέωσης 5€, δικαιούνται:

 • Τα παιδιά κάτω των πέντε ετών εφόσον συνοδεύονται.
 • Τρίτο (3ο) και πλέον παιδιά οικογένειας (με την προϋπόθεση οικογενειακού εισιτηρίου)
 • Τα στελέχη (προπονητές-αθλητές-κριτές) φιλοξενούμενων ομάδων κατά τη διάρκεια των αγώνων, κατόπιν σχετικής γραπτής βεβαίωσης της Ε.Ο.Χ.Α. και σε συνεννόηση με το Διευθυντή του ΧΚΒ.
 • Οι συνοδοί και οδηγοί  βουνού που φέρουν ομάδες επισκεπτών (όχι για χιονοδρομία) άνω των 25 ατόμων, οι οποίοι θα δικαιούνται ελεύθερη είσοδο για μεταφορά τους με τον εναέριο αναβατήρα Σαραντόβρυση 1 (δύο άτομα ανά ομάδα).
 • Άτομα ΑΜΕΑ.
 • Βετεράνος ηλικίας άνω των 75 ετών.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:

 • Σχολές χιονοδρομίας και μεμονωμένοι δάσκαλοι: Τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄».